სერვისები

ლაბორატორიული კვლევები
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

I ჯგუფი არამადნეული მასალები
ღორღი და ხრეში

 • დამტვრეული მარცვლების შემცველობა
 • მარცვლოვანი შემადგენლობა
 • საშ. მოცულობითი მასა
 • სუსტი ქონების მარცვლების შემცველობა
 • ტენიანობა
 • ფირფიტისებრი მარცვლების შემცველობა
 • ყინვამედეგობა
 • წყალშთანთქმა

I ჯგუფი არამადნეული მასალები
ქვიშა-ღორღი-ხრეშის ნარევები

 • მარცვლოვანი შემადგენლობა
 • ნემსისებრი და ფირფიტისებრი მარცვლების შემცველობა
 • დამტვრეული მარცვლების შემცველობა
 • ლოსანჯელესის ტესტი
 • ტენიანობა
 • საშ. მოცულობითი მასა
 • წყალშთანთქმა
 • ნაყარი სიმკვრივე

V ჯგუფი გრუნტები და ღორღოვანი საფუძვლები
გრუნტები და ღორღოვანი საფუძვლები

 • მარცვლოვანი შემადგენლობა (გრანულომეტრიული ანალიზი)
 • გრუნტების ზღვრული დენადობა და პლასტიურობა
 • მზიდუნარიანობა კალიფორნიის რიცხვი ( CBR)
 • სიმკვრივის და დატკეპნის მახასიათებლების დადგენა ქვიშის ჩანაცვლების მეთოდით
 • დინამიური დრეკადობის მოდული
 • ტენიანობა

III ჯგუფი ასფალტბეტონის ნარევი და ასფალტბეტონი
ასფალტბეტონის ნარევები და ასფალტბეტონი

 • მარცვლოვანი შემადგენლობა
 • ბიტუმის რაოდენობა
 • მარშალის ტესტი (დენადობა, სტაბილურობა)
 • ჭეშმარიტი სიმკვრივე (3 სინჯი)
 • საშუალო სიმკვრივე
 • კერნის საშუალო სიმკვრივე
 • წყალგაჯერება
 • წყალმედეგობა

I ჯგუფი არამადნეული მასალები
ქვიშა სამშენებლო სამუშაოებისთვის

 • მარცვლოვანი შემადგენლობა, სიმსხოს მოდული და ჯგუფი
 • ტენიანობა
 • ნაყარი სიმკვრივე
 • თიხის კოშტების შემცველობა
 • მტვრისებრი და თიხისებრი ნაწილაკების შემცველობა
 • ჭეშმარიტი სიმკვრივე

II ჯგუფი ბეტონი და მისი ნაწარმი
მყარი ბეტონი

 • ბეტონის სტანდარტული ნიმუშის დაყალიბება
 • სიმკვრივე
 • მყარი ბეტონის გამოცდა შმიტის ჩაქუჩით
 • ცილინდრული ფორმის ნიმუშის ამოღება (ჰორიზონტალური)
 • ცილინდრული ფორმის ნიმუშის ამოღება (ვერტიკალური)
 • ცილინდრული ფორმის ნიმუშის დამუშავება
 • ცილინდრული ფორმის ნიმუშის გამოცდა

IV ჯგუფი ნავთობპროდუქტები
ბიტუმი

 • ნემსის შეღწევის სიღრმე (პენერტაცია)
 • დუქტილება (ელასტიურობა, წელვადობა)
 • სიმყიფის ტემპერატურა
 • ბიტუმში წყლის რაოდენობის განსაზღვრა
 • აფეთქების ტემპერატურა ღია ტიგელში
 • დარბილების ტემპერატურა

I ჯგუფი არამადნეული მასალები
მინერალური ფხვნილი
მინერალური ფხვნილი (შემავსებელი ბუნებრივი ქანებისაგან)

 • მარცვლოვანი შემადგენლობა (გრანულომეტრიული ანალიზი)
 • ტენიანობა
 • საშ. მოცულობითი მასა
 • ჭეშმარიტი სიმკვრივე

II ჯგუფი ბეტონი და მისი ნაწარმი
ბეტონის ნარევი

 • კონუსის ჯდენა
 • ნარევის სიმკვრივე
 • ნარევის ჰაერის შემცველობა

კონუსის ჯდენა

ნარევის სიმკვრივე

ნარევის ჰაერის შემცველობა

IV ჯგუფი ნავთობპროდუქტები
ბიტუმის ემულსია

 • პირობითი სიბლანტე
 • ბიტუმის და ემულგატორის რაოდენობა
 • ერთგვაროვნობა
 • შემკვრელის აფსკის მასალასთან მიკვრა

პირობითი სიბლანტე

ბიტუმის და ემულგატორის რაოდენობა

ერთგვაროვნობა

შემკვრელის აფსკის მასალასთან მიკვრა